DPBC Vedtægter!

DPBC Vedtægter!

 

DPBC VEDTÆGTER

Vedtægter for

Danish Pakistani Business Council CVR 34767599

(Danish Pakistani Chamber of Commerce)

FRIVILLIG FORENING

 1 Navn og hjemsted

 • Foreningens navn er ”Dansk-Pakistansk Business Council” (Danish-Pakistani Chamber of Commerce). Den benævnes i disse vedtægter som ”Foreningen”. For dens retslige forhold gælder dansk ret. Foreningens værneting er Københavns Byret.
 • Kammeret har sit hjemsted i København.
 • Kammeret er et af FPCCI (The Federation of Pakistan Chambers of Commerce & Industry) anerkendt Pakistansk udenrigshandelskammer. Det udøver sin virksomhed i tillidsfuldt samarbejde med FPCCI.

FPCCI har ret til at udpege et medlem af Foreningen s bestyrelse.

 • 2 Formål
 • Det er Foreningen s formål at pleje de handels- og erhvervsmæssige relationer mellem Pakistan og Danmark i begge retninger og at fremme dets medlemmers forretningsinteresser.
 • Til opnåelse af dets formål påhviler der Foreningen bl.a, følgende opgaver:
 • 3

Til løsning af sine opgaver modtager Foreningen økonomiske midler, bestående af medlemskontingenter fra foreningsmedlemmer.

 

 • 4

Forenings formål er at fremme erhvervslivet mellem Danmark og Pakistan

 • 5  Medlemmernes pligter
 • Medlemmerne støtter Foreningen i bestræbelserne på at opfylde sit formål. De forpligter sig til at overholde vedtægterne og til at følge kammerorganernes beslutninger.
 • De ordinære medlemmer er forpligtet til at betale det årlige kontingent. Æresmedlemmer er fritaget for kontingentpligten.

Generalforsamling

 • 6  Generalforsamlingens funktion

Generalforsamlingen er Foreningens øverste organ.

 • 7 Ordinær generalforsamling
 • Den ordinære generalforsamling finder sted én gang årligt i løbet af første halvår.
 • Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens og direktørens beretninger om kammerets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Valg af hhv. halvdelen af bestyrelsen, bortset fra det medlem, der er udpeget af FPCCI.
 5. Valg af 2 revisorer
 6. Indkomne forslag
 7. Eventuelt
 • 8 Ekstraordinær generalforsamling
 • Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes efter bestyrelsens beslutning. De skal finde sted inden 6 uger, såfremt mindst en femtedel af de ordinære medlemmer med angivelse af årsagerne har fremsat skriftlig begæring om indkaldelsen af en ekstraordinær generalforsamling til bestyrelsen.
 • En ekstraordinær generalforsamling påhviler navnlig afgørelsen vedrørende indkomne forslag samt opløsningsbeslutningen i henhold til disse vedtægter.
 • 9 Fremgangsmåde
 • Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelsen sker ved almindeligt brev, i kammeravisen eller elektronisk. Den skal indeholde dagsordenen og være afsendt senest 4 uger før mødetidspunktet for en ordinær og senest 3 uger før en ekstraordinær generalforsamling.
 • Ordinære medlemmer kan fremsætte yderligere forslag til dagsordenen, der senest 2 uger før generalforsamlingens begyndelse skal foreligge for bestyrelsen.

Alle interesserede medlemmer kan i 1 uge umiddelbart før generalforsamlingen på kammerets forretningssted gøre sig bekendt med samtlige rettidigt indkomne forslag.

 • Generalforsamlingen ledes af den af generalforsamlingen valgte dirigent
 • Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, såfremt den er indkaldt i henhold til vedtægterne.
 • Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende og repræsenterede ordinære medlemmer, såfremt andet ikke er bestemt i disse vedtægter.
 • Afstemninger afholdes hemmeligt, såfremt der træffes beslutning herom.
 • Om generalforsamlingens forløb, navnlig resultaterne af afstemninger, føres der et referat, der underskrives af dirigenten.
 • 10 Sammensætning og valg
 • Bestyrelsen består af 8 til 12 medlemmer. Der bør om muligt være et lige antal repræsentanter for pakistanske og danske medlemmer i bestyrelsen. Der må i bestyrelsen ikke deltage mere en 1 repræsentant fra et enkelt medlem.
 • Bestyrelsens medlemmer, bortset fra det i § 1, stk. 3, afsnit 2, nævnte, vælges for 2 år, jf. dog stk. 5. To genvalg er mulige. Deres bestyrelsespost er en personlig post, hvorfor de ikke kan lade sig repræsentere af andre. Hvervet som formand bør, når der sker personskifte, skiftevis besættes af en repræsentant for et pakistansk og en repræsentant for et dansk medlem. Såfremt formanden repræsenterer et pakistansk medlem, bør hans stedfortræder repræsentere et dansk medlem og omvendt.

For at sikrekontinuiteten i bestyrelsen vil valgene være at gennemføre således, at ½-delen af bestyrelsesmedlemmerne hhv. udtræder og er på valg hvert år. Halvdelen af den første bestyrelse hhv. udtræder og er på valg allerede efter 1 år. Hvem der hhv. udtræder og er på valg blandt de hhv. pakistanske og danske medlemsrepræsentanter i bestyrelsen, afgøres den første gang ved lodtrækning.

 • Bestyrelsesmedlemmerne udøver deres hverv som et ulønnet tillidshverv.
 • Bestyrelsen og ethvert medlem af kammeret kan skriftligt indlevere forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer blandt kredsen af repræsentanter for de i henhold til disse vedtægters § 7, stk. 2 ordinære medlemmer. Bestyrelsens forslag skal tilgå medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
 • Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen inden sin valgperiodes afslutning, kan bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling ved selvsupplering indvælge et medlem i bestyrelsen. I tilfælde af ekstraordinær vakance kan et bestyrelsesmedlem vælges for et år.
 • 11 Møder, beslutninger, referater
 • Bestyrelsens møder indkaldes og ledes af formanden og, såfremt denne er forhindret, af dennes stedfortræder. Bestyrelsesmøderne bør finde sted regelmæssigt, mindst 2 gange årligt. Indkaldelserne til møderne skal med angivelse af dagsordenen være afsendt senest 10 dage forinden mødetidspunktet. I særlige tilfælde kan indkaldelsen ske mundtligt eller med kortere frist. På det førstkommende bestyrelsesmøde ret efter den stiftende generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller dennes stedfortræder samt et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Beslutninger træffes med almindeligt flertal, såfremt disse vedtægter ikke foreskriver andet. I tilfælde af stemmelighed er formandens, hhv. den stedfortrædende formands stemme udslagsgivende.
 • Af møderne i bestyrelsen fører direktøren et referat, som tilsendes bestyrelsesmedlemmerne. Mødereferatet inklusive eventuelle rettelser godkendes af bestyrelsen og underskrives af mindst 3 af de på det pågældende tilstedeværende bestyrelsesmedlem.
 • 12 Udvalg

Til behandling af nærmere afgrænsede sager kan der på bestyrelsens beslutning dannes særlige udvalg af kammermedlemmer. Ledelsen af udvalg varetages af et medlem, der vil være at udpege af formanden, og som rapporter til bestyrelsen om udvalgets arbejde.

 • 13 Kasserer

Den af bestyrelsen udpegede kasserer holder sammen med direktøren opsynet med foreningens finanser.

 • 14 Fuldmagt

I det omfang andet ikke er bestemt ved lov, tegnes Foreningen indenretsligt og udenretsligt af bestyrelsesformanden og direktøren i fællesskab. En gensidig befuldmægtigelse i bestemte anliggender er tilladt. I tilfælde af frafald repræsenteres formanden af den stedfortrædendes formand, direktøren i givet fald af en af sine stedfortrædere.

 • 15

Direktøren er ansvarlig for alle løbende forretninger inden for rammerne af disse vedtægter.

 • 16

På forslag af bestyrelsen eller mindst en ¼ del af de ordinære medlemmer kan disse vedtægter ændres ved beslutning på en ordinær generalforsamling. Til at træffe afgørelse om en ændring af vedtægterne kræves der et flertal på 2/3 dele af de tilstedeværende og repræsenterede ordinære medlemmer.

 • 17

Forenings opløsning kan kun ske ved beslutning truffet på en ekstraordinær generalforsamling, som er blevet indkaldt udelukkende med dette formål.

Begæring om opløsning kan fremsættes af bestyrelsen eller indleveres til bestyrelsen af mindst en 1/3 del af de ordinære medlemmer. Begæringen om opløsning skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen. Såfremt der foreligger en begæring om opløsning, skal bestyrelsen inden 4 uger indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal indeholde udtrykkelig oplysning om mødets formål.

Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, såfremt mindst ½ delen af alle ordinære medlemmer er hhv. tilstede eller repræsenteret. Opløsningen kan gennemføres ved flertalsafgørelse blandt de tilstedeværende og repræsenterede ordinære medlemmer.

 • 18

Foranstående vedtægter er vedtaget ag generalforsamlingen den 2. februar 2013. De træder i kraft straks ved vedtagelsen.

Leave a Reply